รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน


รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
ลำดับ ชื่อรายงาน จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
1 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกระบี่ กระบี่ 2560 ดาวน์โหลด
2 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 2560 ดาวน์โหลด
3 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2560 ดาวน์โหลด
4 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี 2560 ดาวน์โหลด
5 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอปทานจังหวัดยโสธร ยโสธร 2560 ดาวน์โหลด
6 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดยะลา 2560 ยะลา 2560 ดาวน์โหลด
7 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 2560 ดาวน์โหลด
8 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานจังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 2560 ดาวน์โหลด
9 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 2560 ดาวน์โหลด
10 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดแพร่ แพร่ 2560 ดาวน์โหลด
11 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นครนายก 2560 ดาวน์โหลด
12 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดพะเยา ปี 2560 พะเยา 2560 ดาวน์โหลด
13 รานงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 2560 ดาวน์โหลด
14 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ปี 2560 ชัยนาท 2560 ดาวน์โหลด
15 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานจังหวัดปัตตานี ปัตตานี 2560 ดาวน์โหลด
16 การวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 2560 ดาวน์โหลด
17 รายงานการวิเคราะห์ข้ลมูลอุปสงค์ และอุปทาน จังหวัดพัทลุง ปี 2560 พัทลุง 2560 ดาวน์โหลด
18 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560 สิงห์บุรี 2560 ดาวน์โหลด
19 รายงานวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดลำปาง ลำปาง 2560 ดาวน์โหลด
20 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ตาก 2560 ดาวน์โหลด