รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน


รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
ลำดับ ชื่อรายงาน จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
1 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2560 ดาวน์โหลด
2 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ 2560 ดาวน์โหลด
3 รานงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 2560 ดาวน์โหลด
4 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์อุปทานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2560 ดาวน์โหลด
5 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดอ่างทอง อ่างทอง 2560 ดาวน์โหลด
6 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์อุปทานแรงงานจังหวัดลพบุรี ลพบุรี 2560 ดาวน์โหลด
7 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560 สิงห์บุรี 2560 ดาวน์โหลด
8 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ปี 2560 ชัยนาท 2560 ดาวน์โหลด
9 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2560 สระบุรี 2560 ดาวน์โหลด
10 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดชลบุรี ชลบุรี 2560 ดาวน์โหลด
11 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์อุปทานด้านแรงงานจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 ระยอง 2560 ดาวน์โหลด
12 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานจังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 2560 ดาวน์โหลด
13 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดตราด ตราด 2560 ดาวน์โหลด
14 รายงานผล การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฉะเชิงเทรา 2560 ดาวน์โหลด
15 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นครนายก 2560 ดาวน์โหลด
16 รายงานการวิเคราะห์อุปสงค์อุปทาน ปี 2560 นครราชสีมา 2560 ดาวน์โหลด
17 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 2560 ดาวน์โหลด
18 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ศรีสะเกษ 2560 ดาวน์โหลด
19 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 อุบลราชธานี 2560 ดาวน์โหลด
20 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอปทานจังหวัดยโสธร ยโสธร 2560 ดาวน์โหลด