รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน


รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
ลำดับ ชื่อรายงาน จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
21 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 เชียงใหม่ 2560 ดาวน์โหลด
22 รายงานการวิเคราะห์อุปสงค์ และอุปทานจังหวัดเชียงราย 2560 เชียงราย 2560 ดาวน์โหลด
23 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดราชบุรี ราชบุรี 2560 ดาวน์โหลด
24 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานระดับจังหวัดลำพูน ลำพูน 2560 ดาวน์โหลด
25 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์อุปทานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2560 ดาวน์โหลด
26 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2560 สระบุรี 2560 ดาวน์โหลด
27 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สงขลา 2560 ดาวน์โหลด
28 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 2560 ดาวน์โหลด
29 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดตรัง ประจำปี 2560 ตรัง 2560 ดาวน์โหลด
30 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดสุโขทัย สุโขทัย 2560 ดาวน์โหลด
31 การวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สตูล 2560 ดาวน์โหลด
32 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์ อุปทานแรงงานจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ภูเก็ต 2560 ดาวน์โหลด
33 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2560 ประจวบคีรีขันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
34 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์อุปทานแรงงานแรงงานในระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2560 อุดรธานี 2560 ดาวน์โหลด
35 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ศรีสะเกษ 2560 ดาวน์โหลด
36 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดพิจิตร พิจิตร 2560 ดาวน์โหลด
37 สุพรรณบุรี-1ปกหน้า-รายงานวิเคราะห์-D&S ปีงบประมาณ 2560 สุพรรณบุรี 2560 ดาวน์โหลด
38 สุพรรณบุรี-2สารบัญ-ส่วนนำโครงสร้างกำลังแรงงาน-ปีงบประมาณ 2560 สุพรรณบุรี 2560 ดาวน์โหลด
39 สุพรรณบุรี-3-สถานการณ์ด้านอุปสงค์-ปีงบประมาณ 2560 สุพรรณบุรี 2560 ดาวน์โหลด
40 สุพรรณบุรี-4-สถานการณ์ด้านอุปทาน-ปีงบประมาณ 2560 สุพรรณบุรี 2560 ดาวน์โหลด