รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน


รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
ลำดับ ชื่อรายงาน จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
41 สุพรรณบุรี-5-คาดประมาณการอุปสงค์-ปีงบประมาณ 2560 สุพรรณบุรี 2560 ดาวน์โหลด
42 สุพรรณบุรี-6-คาดประมาณการอุปทาน-ความสอดคล้องD&S-ปีงบประมาณ 2560 สุพรรณบุรี 2560 ดาวน์โหลด
43 สุพรรณบุรี-7-รองปก-ปีงบประมาณ 2560 สุพรรณบุรี 2560 ดาวน์โหลด
44 สุพรรณบุรี-8-ปกหลัง-รายงานวิเคราะห์-D&S-ปีงบประมาณ 2560 สุพรรณบุรี 2560 ดาวน์โหลด
45 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560 กำแพงเพชร 2560 ดาวน์โหลด
46 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2560 อุตรดิตถ์ 2560 ดาวน์โหลด
47 ปก คำนำ สารบัญ รายงานผลการสำรวจการคาดประมาณกำลังแรงงานจังหวัดยโสธร ปี 2560 ยโสธร 2560 ดาวน์โหลด
48 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดอ่างทอง อ่างทอง 2560 ดาวน์โหลด
49 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์อุปทานแรงงานจังหวัดลพบุรี ลพบุรี 2560 ดาวน์โหลด
50 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์อุปทานด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 มหาสารคาม 2560 ดาวน์โหลด
51 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 2560 ดาวน์โหลด
52 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2560 อำนาจเจริญ 2560 ดาวน์โหลด
53 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดชลบุรี ชลบุรี 2560 ดาวน์โหลด
54 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จ.เลย เลย 2560 ดาวน์โหลด
55 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2560 ดาวน์โหลด
56 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2560 สมุทรสาคร 2560 ดาวน์โหลด
57 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดหนองคาย หนองคาย 2560 ดาวน์โหลด
58 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 อุบลราชธานี 2560 ดาวน์โหลด
59 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ปี 2560 มุกดาหาร 2560 ดาวน์โหลด
60 รายงานผล การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฉะเชิงเทรา 2560 ดาวน์โหลด