รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน


รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
ลำดับ ชื่อรายงาน จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
61 คำนำ นครปฐม 2560 ดาวน์โหลด
62 สารบัญ นครปฐม 2560 ดาวน์โหลด
63 สารบัญตาราง นครปฐม 2560 ดาวน์โหลด
64 สรุปผู้บริหาร นครปฐม 2560 ดาวน์โหลด
65 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2560 สมุทรสาคร 2560 ดาวน์โหลด
66 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2560 สมุทรสงคราม 2560 ดาวน์โหลด
67 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 2560 ดาวน์โหลด
68 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2560 ประจวบคีรีขันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
69 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์อุปทานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2560 นครศรีธรรมราช 2560 ดาวน์โหลด
70 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดกระบี่ กระบี่ 2560 ดาวน์โหลด
71 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานจังหวัดพังงา พังงา 2560 ดาวน์โหลด
72 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์ อุปทานแรงงานจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ภูเก็ต 2560 ดาวน์โหลด
73 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 สุราษฎร์ธานี 2560 ดาวน์โหลด
74 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดระนอง ระนอง 2560 ดาวน์โหลด
75 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สงขลา 2560 ดาวน์โหลด
76 การวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สตูล 2560 ดาวน์โหลด
77 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดตรัง ประจำปี 2560 ตรัง 2560 ดาวน์โหลด
78 รายงานการวิเคราะห์ข้ลมูลอุปสงค์ และอุปทาน จังหวัดพัทลุง ปี 2560 พัทลุง 2560 ดาวน์โหลด
79 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานจังหวัดปัตตานี ปัตตานี 2560 ดาวน์โหลด
80 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดยะลา 2560 ยะลา 2560 ดาวน์โหลด