รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน


รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
ลำดับ ชื่อรายงาน จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
81 รายงานการวิเคราะห์ข้อมุูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานในระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2560 ดาวน์โหลด